avem,mersin avem,mersin elektrik,avem enerji,avem elektrik enerjisi toptan satış a.ş.,enerjiniz bizden,elektrik satış,enerji,elektrik,satış,tasarruflu,sürdürülebilir,tasarruflu elektrik,sürüdürülebilir elektrik,elektrik tedarikçi,tedarikçi değişikliği,risk yok,serbest tüketici,elektiriği nasıl ucuza alabilirim,ucuz elektrik,elektrik fiyatı,elektrik fiyat teklifi,güvenli elektrik,kalitei ve ekonomik elektrik,doğa dostu elektrik,müşteri önceliği,güvenilir faturalandırma sistemi,ülkemiz için çalışıyoruz,est/3191-2/1918,epdk,epiaş

avem,mersin avem,mersin elektrik,avem enerji,avem elektrik enerjisi toptan satış a.ş.,enerjiniz bizden,elektrik satış,enerji,elektrik,satış,tasarruflu,sürdürülebilir,tasarruflu elektrik,sürüdürülebilir elektrik,elektrik tedarikçi,tedarikçi değişikliği,risk yok,serbest tüketici,elektiriği nasıl ucuza alabilirim,ucuz elektrik,elektrik fiyatı,elektrik fiyat teklifi,güvenli elektrik,kalitei ve ekonomik elektrik,doğa dostu elektrik,müşteri önceliği,güvenilir faturalandırma sistemi,ülkemiz için çalışıyoruz,est/3191-2/1918,epdk,epiaş

AVEM ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Aydınlatma Metni

Amaç ve Tanımlar

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.

Bu aydınlatma metni, kanununun 10. maddesi ile, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla AVEM ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Kişisel Veriler Hangi Amaçla İşlenir

AVEM ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş., kişisel verilerinizi aşağıdaki belirtilen amaçlarla toplar ve işler.

 • İş Ortağı/Tedarikçi/Ziyaretçi/Çalışan/Müşteri ilişkilerini kurabilmek,
 • İletişime yönelik idari operasyonları yapabilmek,
 • Ürün, uygulama ve hizmetlerimizi geliştirmek
 • Ürün, uygulama ve hizmetlerimizi tanıtmak ve satışını yapabilmek
 • Ticari faaliyetimizi eksiksiz ve aksatmadan sürdürebilmek
 • Tedarikçi, ziyaretçi, çalışan, müşteri portföyümüzü yönetmek
 • Her türlü araçla iletişim kurmak
 • Reklam, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak
 • Site ziyaretçilerimizi analiz etmek ve arşivlemek
 • Uygulama geliştirmek ve yönetmek
 • Veri kayıplarının önlenebilmesi için yedekleme yapmak

Kişisel Veriler Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabilir

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILACAĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER Yukarıda belirttiğimiz amaçlarla, ilgili kişilerin AVEM ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. ile paylaştığı kişisel veriler AVEM ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. bağlı şirketlerine, çözüm ortaklarına, kanuni yükümlülükleri yerine getirmek amacı ile resmi merci ve kurumlara aktarmaktadır. Tarafınızca sağlanan kişisel veriler, yukarıda belirlenmiş olan amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle yazılı, sözlü ya da elektronik olarak toplanmakta, fiziksel ortamda veya karma olarak her iki şekilde de saklanabilmektedir. Saklandıkları ortama yetkisiz erişimin engellenmesi, kaybolmaması, çalınmaması ve zarar görmemesi için gerekli olan teknik ve idari tedbirler AVEM ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş., tarafından alınmaktadır.

Kişisel verileriniz yasal saklama süreleri boyunca saklanacak, bu süre sona erdiğinde silinme veya anonim hale getirilerek şirketimiz veri tabanından çıkartılacaktır. Yasal saklama süresi belirtilmemiş olan verileriniz işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklanır ve işlenir.

Diğer Bilgiler

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI Kişisel verileri AVEM ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. tarafından toplanan veya işlenen gerçek kişiler Kişisel Verileri Korum Kanunu uyarınca veri sorumlusuna başvurma hakkına sahiptir.

KVKK’nın 11. maddesi gereğince şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, aktarıldığı kurumları bilme, eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme haklarına sahipsiniz. Yine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7.maddesinde tarif edilen şartlara uygun olarak kişisel verilerinizin anonimleştirilmesini, silinmesini, yok edilmesini talep edebilirsiniz.

İlgili kişi, başvuru hakkını kullanarak aşağıda sayılan sebeplerle yazılı olarak veya e-posta vasıtasıyla bu aydınlatma metninin de belirtilen iletişim bilgileri doğrultusunda AVEM ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş.’ ne başvuru hakkına sahiptir.

 • Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi alma,
 • Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesi,
 • Kanun çerçevesinde Kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesi,
 • Yukarıdaki (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesi,
 • İşlenen Kişisel Verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesi,

İletişim Bilgileri

Adres : Yeni Mah. İ.İnönü Blv. NO:66\14 Akdeniz/MERSİN

Eposta : info@avemenerji.com